Voorwaarden

Algemene voorwaarden (versie 1.1)

Slibbank Nederland BV, gevestigd te Montfoort en kantoorhoudend Boteyken 335, 3454 PD te De Meern. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Utrecht.

Voorwaarden downloaden

1 Titulatuur


1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de Slibbank Nederland BV aangeduid als SNBV zijnde degene die deze voorwaarden hanteert.

1.2 Opdrachtgever : is degene die een verzoek tot aanneming van werk, verwerking van - of handelsactiviteit in baggerspecie, grond of bouwstoffen plaatst of opdracht verleend tot voorgenoemde activiteiten aan SNBV. 

1.3 Partij: een afgebakende hoeveelheid baggerspecie, grond of bouwstof conform Besluit Bodem kwaliteit (BbK)

1.4 Ontdoener: degene die rechtsgeldig eigenaar is van de partij baggerspecie, grond of bouwstof of degene die namens de ontdoener het verzoek tot afvoer van een partij geeft.

1.5 Ontvanger: Degene die rechtsgeldig het eigenaarschap van de partij overneemt of namens de nieuwe eigenaar handelt of hem vertegenwoordigt.

1.6 Bemiddelaar: Degene die namens de ontdoener de baggerspecie, grond of bouwstof aanbied of namens de ontvanger inneemt.

1.7 Vervoerder: Is degene die de partij of deel van de partij daadwerkelijk vervoert, of zijn vertegenwoordiger.

 

2 Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten respectievelijk tot aanneming van werken, verwerking van -, en handel in baggerspecie, grond en/of bouwstoffen.

2.2 Indien de opdrachtgever een aanneming van werk, verwerking van - of handelsactiviteit in baggerspecie, grond of bouwstoffen bij SNBV plaats zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden of afwijkende bepalingen van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze schriftelijk door SNBV zijn aanvaard.

2.4 Indien zoals omschreven in lid 1.4 afwijkende algemene voorwaarden of bepalingen toepasselijk worden verklaart, zal dit van toepassing zijn op de aanvaarde afwijkingen. Dit laat onverlet dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden blijven gelden. Tenzij deze strijdig zijn met de overeengekomen afwijkingen.

 

3 Aanbiedingen


 3.1 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, waarvan SNBV mag uitgaan van de juistheid van de verstrekte gegevens.

3.2 Mondelinge aanbiedingen van SNBV of zijn ondergeschikte zijn niet bindend, tenzij schriftelijk door SNBV bevestigd middels een door SNBV en de opdrachtgever getekende overeenkomst.

3.3 Indien tijdens de biedingsfase blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens niet correct, onvolledig of onduidelijkheden bevatten, zal SNBV deze discrepanties met zijn opdrachtgever afstemmen om te komen tot een zo correct mogelijke aanbieding.

3.4 De opdrachtgever verplicht zich tot de volledige juistheid van de aangeboden gegevens en zal SNBV volledig inlichten over eventuele afwijkingen in de verstrekte gegevens en daarbij behorende omstandigheden.

 

4 Overeenkomst


 4.1 Overeenkomsten hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van SNBV. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een door SNBV en de opdrachtgever ondertekende overeenkomst inclusief de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

4.2 Overeenkomsten zijn geldig indien deze door een gevolmachtigde, voor het ondertekenen van overeenkomsten, van SNBV zijn ondertekend.

4.3 Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door SNBV niet kan worden nagekomen ten gevolge van afwijkingen of omstandigheden die SNBV bij het tot standkomen van de overeenkomst niet bekent waren, heeft SNBV het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering van de initiële overeenkomst mogelijk blijft.

4.4 Indien SNBV ten gevolge van artikel 4.3 het werk of de handelsactiviteit stil komt te liggen behoud SNBV het recht om het werk of handelsactiviteit later uit te voeren, onder een gewijzigde overeenkomst. Eventueel hieruit voortvloeiende kostenwijzigingen zijn ten laste/bate van de opdrachtgever.

4.5 In geval van overmacht behoud SNBV het recht om het werk of de handelsactiviteit onder een gewijzigde overeenkomst voort te zetten.

4.6 Bij wijzigingen van overheidswege in zaken die betrekking hebben op de overeenkomst heeft SNBV het recht de overeenkomst aan deze wijzigingen aan te passen en het werk of de handelsactiviteit af te ronden. Eventueel hieruit voortvloeiende kostenwijzigingen zijn ten laste/bate van de opdrachtgever.

4.7 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of tijdelijk onmogelijk (langer dan 6 maanden)is. In dit geval zal de overeenkomst worden ontbonden zonder dat SNBV of de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

4.8 Het annuleren van de opdracht, beschreven in de overeenkomst, houd onverlet dat de opdrachtgever aan SNBV de reeds gemaakte kosten vermeerderd met 25% van het totaalbedrag van de overeenkomst verschuldigd is.

4.9 Onverminderd het gestelde in 4.8 behoudt SNBV zich alle rechten voor om de volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

4.10 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn voor de opdrachtgever nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren. Tenzij alsdan tussen de opdrachtgever en SNBV schriftelijke andere afspraken zijn gemaakt.

 

5 Afname- / Leveringstermijn


5.1  De in de overeenkomst benoemde afnametermijn(en) / leveringstermijn(en) zijn voor de opdrachtgever en SNBV bindend, mits;

- Vastgestelde gegevens die de basis van de overeenkomst vormen afwijken.

- De omstandigheden van de opdracht wijzigen.

- De aan- en afvoer om geldende redenen afwijkt van in de overeenkomst vastgestelde uitgangspunten.

5.2 Indien de in de overeenkomst vermelde hoeveelheden niet overeenstemmen met de in de werkelijkheid af te nemen / te leveren hoeveelheden, waardoor de afname- en/of leveringstermijn niet gehaald kan worden. Zal ten eerste malen dit met de opdrachtgevers in de minne opgelost worden. Indien dit niet mogelijk is behoud SNBV zich het recht voor de kosten van deze afwijking op de veroorzaker te verhalen.

 

6 Keuringen milieutechnisch


6.1 Indien een opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger een aangevoerde vracht uitsluitend ter keuring in ontvangst wenst te nemen, dient de transporteur de vracht te storten op een door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger aangewezen plaats. Van deze vracht dient een even aantal monsters genomen te worden welke worden voorzien van een duidelijke beschrijving van afkomst, datum, locatie en handtekening. Eén van elke set, van de monsters zal aan de transporteur meegeven worden. Opdrachtgever en SNBV leveren ieder de eigen monsters aan bij een geaccrediteerd sterlab om de milieutechnische kwaliteit te bepalen volgens de Besluit bodemkwaliteit.

6.2 Indien zoals beschreven in lid 6.1 de uitkomst van de keuringen afwijkt van de beschrijving in de overeenkomst, zal de gehele partij, waaruit de vracht afkomstig is, opnieuw gekeurd worden volgens een AP-04 keuring.

6.3 Indien de uitslag van de AP-04 keuringen (zie 6.2) een afwijking aantoont ten opzichte van de overeenkomst worden alle te maken kosten die nodig zijn om binnen de Besluit bodemkwlaiteit te handelen verhaald op de primaire leverancier / eigenaar van de eerste keuring zoals omschreven in de overeenkomst.

6.4 Wanneer blijkt dat de keuring, zoals omschreven in 6.1, voldoet zoals in de overeenkomst omschreven milieutechnische kwaliteit zal de opdrachtgever alle gemaakte kosten ten behoeve van deze keuring betalen aan SNBV.

 

7 Keuringen civieltechnisch


 7.1 Indien een opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger een aangevoerde vracht uitsluitend ter keuring in ontvangst wenst te nemen, dient de transporteur de vracht te storten op een door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger aangewezen plaats. Van deze vracht dient een even aantal monsters genomen te worden welke worden voorzien van een duidelijke beschrijving van afkomst, datum, locatie en handtekening. Eén van elke set, van de monsters zal aan de transporteur meegeven worden. Opdrachtgever en SNBV leveren ieder de eigen monsters aan bij een geaccrediteerd sterlab om de civieltechnische kwaliteit te bepalen volgens de overeengekomen kwaliteit benoemt in de overeenkomst.

7.2 Indien zoals beschreven in lid 7.1 de uitkomst van de keuringen afwijkt van de beschrijving in de overeenkomst, zal de gehele partij, waaruit de vracht afkomstig is, opnieuw gekeurd worden volgens de vingerende NEN-normen.

7.3 Indien de uitslag van de keuringen (zie 7.2) een afwijking aantoont ten opzichte van de overeenkomst worden alle te maken kosten die nodig zijn om binnen de normering te handelen verhaald op de primaire leverancier / eigenaar van de eerste keuring zoals omschreven in de overeenkomst.

7.4 Wanneer blijkt dat de keuring, zoals omschreven in 7.1, voldoet zoals in de overeenkomst omschreven civieltechnische kwaliteit zal de opdrachtgever alle gemaakte kosten ten behoeve van deze keuring betalen aan SNBV.

7.5 Afwijkingen in vochtgehalten die de civieltechnische kwaliteit beïnvloeden geeft SNBV het recht het werk af te breken of te stoppen, tot het moment dat de afwijking verholpen is. Eventuele kosten ten gevolge van deze afwijking zijn voor de opdrachtgever gelijk aan 4.3 en 4.4. 

 

8 Ontdoener


8.1 De opdrachtgever die zich ontdoet van een partij zal ten alle tijden zorg dragen dat de partij, gelijk zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit, na keuring niet is vermengd met andere stoffen of partijen.

8.2 De opdrachtgever/ontdoener levert op eerste verzoek, van SNBV, bewijsmiddelen aan dat hij daadwerkelijk eigenaar/bemiddelaar is van het materiaal en dat hij gerechtigd is het materiaal in eigendom over te dragen.

8.3 Indien de bescheiden zoals beschreven in 7.2 niet geleverd kunnen worden zal de overeenkomst ontbonden worden en de gemaakte kosten op de opdrachtgever/ ontdoener verhaald worden met daarmee vermeerderd 25% van de in de overeenkomst vastgestelde waarde van de gehele opdracht.

 

9 Nadere bepalingen voor koop en verkoop van zaken


In deze bijzondere bepalingen wordt verstaan onder:

9.1

- Opdrachtgever/leverancier: degene aan wie SNBV ingevolge een overeenkomst zaken heeft verkocht en geleverd respectievelijk zal leveren;

- verkoper: degene die aan SNBV ingevolge een overeenkomst zaken heeft verkocht en geleverd respectievelijk zal leveren;

voor de omschrijving van de in deze voorwaarden gehanteerde begrippen bouw- en slooppuin en minerale afvalstoffen wordt verwezen naar de Wet milieubeheer en voor primaire- en secundaire bouwstoffen wordt verwezen naar de definities uit het “Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming” c.q. het ”Besluit Bodemkwaliteit.

9.2 Dit artikel ziet toe op de verkoop van zaken door SNBV aan de koper. Secundaire bouwstoffen worden gekeurd conform de erkende nationale beoordelingsrichtlijnen van het besluit bodemkwaliteit. Op grond van deze richtlijnen worden door SNBV specifieke componenten geanalyseerd. Het risico dat er een overschrijding plaatsvindt van niet onderzochte parameters ligt bij koper. Van levering is sprake op het moment dat de verkochte zaak een terrein van SNBV heeft verlaten, behoudens als het vervoer door SNBV is geregeld, dan gaat het eigendom over bij het lossen op de door de wederpartij aangewezen locatie. Bij levering dient de koper de zaken direct te controleren. Indien de zaken niet voldoen aan de overeenkomst, dient de koper dit bij aflevering direct te melden doch uiterlijk schriftelijk binnen 2 werkdagen na levering. Voor tekortkomingen die later worden gemeld is SNBV niet aansprakelijk. Aanbiedingen van SNBV worden gedaan in een vaste verrekenprijs per kuub / ton excl. btw. Tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen geeft een afwijking in de daadwerkelijk geleverde partij grootte geen aanleiding tot aanpassing van deze vaste verrekenprijs.

9.3 Door koper bestelde doch niet afgenomen respectievelijk retour gezonden vrachten worden aan koper in rekening gebracht. Alle uit niet afneming respectievelijk uit retourzendingen voortvloeiende schade voor SNBV dient door koper te worden vergoed tenzij deze bewijst dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst.

9.4 De wederpartij verplicht zich de primaire- en secundaire bouwstoffen toe te passen conform thans geldende regelgeving. Hiertoe behoort in ieder geval, maar niet uitsluitend, het melden van de toepassing aan het bevoegd gezag. SNBV kan op geen enkele wijze verplicht worden voor vervangende levering te zorgen uit andere dan eigen voorraad.

9.5 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gaan de primaire- en secundaire bouwstoffen bij het verlaten van de locatie van SNBV over in eigendom van de wederpartij, waarmee de wederpartij verantwoordelijk wordt voor de verwerking van de geleverde primaire- en secundaire bouwstoffen. Uitsluitend indien het vervoer door SNBV is verzorgd gaan de primaire- en secundaire bouwstoffen over aan de wederpartij bij het lossen op de door de wederpartij aangewezen locatie. Bij het in eigendom overnemen van de primaire- en secundaire bouwstoffen neemt de wederpartij tevens het risico van niet onderzochte parameters over.

 

10 Veiligheid en Kwaliteitssysteem


10.1 Wanneer SNBV als hoofdaannemer fungeert zullen alle betrokkenen bij de werkzaamheden van SNBV zich op de hoogte stellen van, en zich conformeren aan het veiligheid en kwaliteitssysteem van SNBV. (hierna te noemen SHE-Q systeem)

10.2 SNBV zal tijdens de uitvoering en voorbereiding van werken, verwerking van -, en handel in baggerspecie, grond of bouwstoffen haar SHE-Q systeem hanteren.

10.3 Wanneer er discrepanties zijn tussen de veiligheid- en kwaliteitssystemen van de opdrachtgever en SNBV zal in onderling overleg tot sluitende regels gekomen worden.

10.4 In het geval van het niet nakomen van de overeengekomen regels, beschreven in het SHE-Q systeem, behoud SNBV zich het recht voor om de werkzaamheden te staken middels een ‘Time out’ tot het moment dat het werk weer veilig uitgevoerd kan worden.

10.5 Wanneer de opdrachtgever zich na herhaald verzoek en ondanks gemaakte afspraken tijdens een ‘Time out’ alsnog het nakomen van het SHE-Q systeem frustreert en/of verhinderd, zal de overeenkomst ontbonden worden. Opdrachtgever is in deze zich gehouden aan het betalen van de gemaakte kosten vermeerderd met 25% van de waarde van de oorspronkelijke overeenkomst.

10.6 Eventuele schade ontstaan door het niet nakomen en/of opvolgen van het SCHE-Q systeem door de opdrachtgever zal op de opdrachtgever verhaald worden.

 

11 Aansprakelijkheid


11.1 Opdrachtgever zal SNBV vrijwaren van elke aansprakelijkheid van derden tot schadevergoeding jegens SNBV ter zake het gebruik van door de opdrachtgever toegezonden bescheiden behorende bij de overeenkomst. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de opdrachtgever.

11.2 SNBV aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade geleden aan opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid gedekt is door haar verzekering, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

11.3 In het geval dat de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel schade niet door de verzekering gedekt is, dan is de aansprakelijkheid tot maximaal;

- Het factuurbedrag beperkt tot de waarde van de betreffende prestatie of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie, minus de inkoop van SNBV.

-  Bij levering in termijnen, het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie, minus de inkoop van SNBV.

11.4  In afwijking van 9.1, 9.2 en 9.3 moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden;

-  Niet voor vergoeding in aanmerking komt de bedrijfsschade en/of gevolgschade door welke oorzaak ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

- SNBV is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies van, of aan goederen van opdrachtgever, die SNBV onder zich heeft.

 

12 Betalingen


12.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 Indien betalingen in termijnen zijn overeengekomen, dient deze steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum van elke termijnfactuur tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.3 Onkosten voor rekening van SNBV voorgeschoten door opdrachtgever worden verrekend bij betalingen van de laatste termijn.

12.4 SNBV is altijd gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan en een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft SNBV het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van SNBV tot vergoeding van reeds gemaakte vermeerdert met 25% van de oorspronkelijke aanbieding.

12.5 Tevens is SNBV gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

12.6 Wanneer een opdrachtgever ten aanzien van bepaalde zaken of verrichte werkzaamheden betalingen van de hoofdsom of een gedeelte in een aantal termijnen aansluitend op de datum van levering wordt toegestaan, zal de omzetbelasting over het totale bedrag van de vergoeding tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.

12.7 Voorschriften van welke autoriteiten ook, die het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen veranderingen in de financiële verplichting van de opdrachtgever. 

12.8 Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op SNBV te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.9 De gehele koopprijs of aanneemsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-stipte betalingen van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vergoeding van opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

12.10 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum of binnen de factuur aangegeven termijn is SNBV gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, waarbij de rente over een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.

12.11 SNBV is gerechtigd naast hoofdvorderingen en de rente van opdrachtgever te vorderen de volledige gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betalingen zijn veroorzaakt.

12.12 De gerechtelijke kosten zullen niet zijn beperkt tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris procureur of gemachtigde volgens het liquidatietarief zoals o.a. bedoeld in artikel 57 lid 6 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, maar zullen omvatten de volledige door SNBV gemaakte proceskosten, waaronder begrepen de werkelijk kosten aan salaris van haar advocaat, procureur of gemachtigde.

12.13 Buitenrechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het vigerende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Aldus opgemaakt 1 november 2020